Eindejaarspremies

Wanneer wordt de eindejaarspremie toegekend?

In de maand december die volgt op het einde van het refertejaar.

Vb: Premie 2023 : referteperiode 1/07/2022 - 30/06/2023 = toegekend in december 2023.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet u als uitzendkracht tijdens de referteperiode, in het stelsel van de vijfdaagse werkweek, minstens 65 dagen ofwel 494 uren hebben gewerkt.

Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op de eindejaarspremie.

Wie in een zesdaagse werkweek werkt, moet minstens 78 dagen (of 494 uren) hebben gepresteerd.

De referteperiode voor de eindejaarspremie vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

De dagen en uren die in aanmerking komen, zijn de dagen en uren die in aanmerking komen voor de onderwerping aan de sociale zekerheid.

Bijvoorbeeld: om in aanmerking te komen voor de eindejaarspremie 2022 moet u in de referteperiode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022, in het stelsel van de vijfdaagse werkweek, minimaal 65 dagen of 494 uur hebben gewerkt.

Er worden maximum 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld.

 • In afwijking van de regel van 65 (78) dagen ofwel van 494 uren hebben de uitzendkrachten die tijdens de referteperiode in vaste dienst treden bij de gebruiker waarbij zij onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht waren tewerkgesteld, recht op een eindejaarspremie als zij in deze referteperiode minstens 60 (72) dagen ofwel 456 uren tellen. Hiervoor vragen wij volgende documenten te bezorgen :
  • kopie van het laatste arbeidscontract bij het uitzendkantoor
  • kopie van de laatste loonfiche bij het uitzendkantoor
  • kopie van uw vast arbeidscontract
 • Dagen van arbeidsongeval onder een uitzendovereenkomst vallen onder het gewaarborgd loon; ook de dagen na contract kunnen meetellen om het recht op een eindejaarspremie te bepalen. Het Sociaal Fonds wordt hier echter NIET AUTOMATISCH van op de hoogte gebracht, zodat u ons een attest moet bezorgen van de verzekeringsmaatschappij die u vergoedde. Voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie wordt er slechts rekening gehouden met 8,33 % van het brutoloon van de eerste 30 dagen van het arbeidsongeval (gebaseerd op het jaarbasisloon doorgegeven door de verzekeringsmaatschappij). Ten einde uw dossier te kunnen onderzoeken op het eind van dit jaar, vragen wij contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij die U vergoedde voor uw arbeidsongeval en hun een attest te vragen. Op dit attest moet vermeld staan;
  • de datum van het ongeval
  • de naam van de werkgever (dit moet een uitzendbureau zijn!)
  • de duur van werkonbekwaamheid
  • het referteloon dat als basis diende voor de berekening van de vergoedingen die de verzekeringsmaatschappij heeft uitbetaald
 • Ook dagen en uren die gewerkt worden in het kader van een flexi job tellen mee voor de toekenning van een eindejaarspremie (bij beslissing van de RvB op 20 juni 2018), maar het flexiloon telt niet mee in de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie.
 • Vanaf het premiejaar 2022 worden de dagen van tijdelijke werkloosheid corona in aanmerking genomen voor uitzendkrachten die tenminste 45 dagen hebben gewerkt die onderworpen zijn aan de RSZ en in totaal tenminste 65 dagen of 494 uren hebben.

Hoe kan ik weten of mij een eindejaarspremie werd toegekend?

Als je aan de voorwaarden voldoet (zie hierboven) ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Zo je eind december nog niets hebt ontvangen, wend je dan, telefonisch of schriftelijk tot het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, tel 02/203.60.95, kantoren open tussen 9u en 12u of via contact).

Hoeveel bedraagt de premie?

Vanaf 2016 is de brutopremie gelijk aan 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar.

Van de brutopremie worden afgetrokken:

 • 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen
 • 23,22 % bedrijfsvoorheffing (belasting)

De nettopremie bedraagt ongeveer 66 % van de brutopremie.

Hoe elke premie precies berekend wordt, vind je op het premiedocument.

Moet ik zelf iets doen om het document te ontvangen?

Neen, tenzij je adres gewijzigd is in de loop van het jaar dat de toekenning van de premie voorafgaat. Schrijf dan vóór 17 november 2023 een brief aan het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel) of via contact en vermeld daarin:

 • naam / voornaam
 • nationaal nummer (achteraan op je identiteitskaart) of geboortedatum
 • oud adres
 • nieuw adres

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je document verloren gaat en moet je minstens drie maanden wachten op een duplicaat! 

Wat doe ik met het document van de eindejaarspremie?

Het ORIGINEEL document laat je toe de betaling van de premie te bekomen.

Hoe?

Als u een vakbond hebt kan u het origineel document bij hen afgeven voor de uitbetaling.

Indien u geen vakbond heeft moet u het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds waar de betaling vanaf 02/01/2024 uitgevoerd zal worden.

Hoe word ik betaald?

Elk van de drie vakbonden volgt hierin zijn eigen methode. Het betalingsorganisme van jouw keuze zal je hierover inlichten.

Het Sociaal Fonds betaalt slechts op één manier. Vul uw bankrekeningnummer in en stuur het origineel document ondertekend naar het Fonds terug. De premie wordt dan op je rekening gestort.

Opgepast! De eindejaarspremie is slechts drie jaar geldig, nadien worden er GEEN betalingen meer uitgevoerd!

Wat met beslag en schuldbemiddeling?

Indien u recht heeft op de eindejaarspremie maar deze is geblokkeerd wegens een aanvraag voor loonbeslag of loonoverdracht bij het Fonds door een schuldeiser zal u meer nieuws van ons bekomen in de loop van de maand februari 2024.

Wij nemen immers contact op met uw schuldeiser in januari 2024 met de vraag ons de loongegevens te bezorgen van de maand december 2023 om daar dan de premie bij te tellen en te berekenen hoeveel moet doorgestort worden en wat toch nog aan u kan uitbetaald worden op basis van wettelijke barema's en uw eventuele kinderlast.

Bij schuldbemiddeling wordt de volledige premie uitbetaald op de rekening van de bemiddeling.

Wat als het premiedocument verloren geraakt?

In dat geval moet er een duplicaat worden opgemaakt.  Dit kan echter pas als alle vakbonden de lijsten van de door hen betaalde premies bij het Fonds hebben ingediend.  Zolang dit niet het geval is kan immers niet worden nagegaan of de premie waarvoor een duplicaat wordt gevraagd niet reeds werd uitbetaald. Een duplicaat moet schriftelijk aangevraagd worden.

Duplicata worden dan ook slechts opgemaakt in de loop van de maand maart 2024.

Moet ik die eindejaarspremie op mijn belastingsaangifte vermelden?

Ja, maar slechts met de inkomsten van het jaar dat volgt op het ogenblik van de toekenning van de premie. Je ontvangt daartoe tijdig een fiscale fiche 281.10.

Bijvoorbeeld: premie 2023

 • refertejaar: 01/07/22- 30/06/2023
 • toekenning: december 2023
 • aangeven: met de inkomsten van 2024
 • fiscale fiche 281.10: wordt opgestuurd eind maart 2025 (het ogenblik waarop de inkomsten van 2024 op de belastingsaangifte moeten vermeld worden).