Over ons

De collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2020 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid" en vaststelling van de statuten ervan", regelt de werking van het sociaal Fonds voor de uitzendkrachten (hierna "sociaal fonds" genoemd).

De zetel van het sociaal fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 330.

Het sociaal fonds heeft tot doel:

 • het innen van de bijdragen, bestaande uit 3 delen:
  1. de waarborg;
  2. de globale bijdrage;
  3. de bijdrage voor vorming en risicogroepen.
    
 • wanneer het uitzendbureau zijn geldelijke verplichtingen tegenover de uitzendkrachten niet nakomt, het betalen aan de werknemers van:
  1. de lonen die verschuldigd zijn krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten;
  2. de vergoedingen of voordelen die verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten;
    
 • het verlenen aan de werknemers van elk sociaal voordeel of het verlenen aan de werknemers en werkgevers van diensten die het voorwerp zijn van afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten;
   
 • het verlenen aan de uitzendkrachten van voordelen van gelijke aard als deze die voorzien zijn in artikelen 33, 35 en 41 van de wet van 26 juni 2002 betreffende sluiting van ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002);
   
 • het bevorderen van een geest van veiligheid op de werkplaatsen bij de uitzendbureaus en de gebruikers alsook bij hun vast personeel en bij hun uitzendkrachten, om de gezondheid en de fysieke integriteit van de werknemers te vrijwaren en hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren;
   
 • het betalen aan de uitzendkrachten van een eindejaarspremie onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten;
   
 • het bevorderen van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen;
   
 • het bevorderen van initiatieven inzake vorming.

Het Sociaal Fonds verstuurt ook de mededelingen in het kader van de CAO 108 van uitzendbureaus aan de verschillende vakbonden.

Het sociaal fonds wordt beheerd door een raad van beheer, die paritair is samengesteld, enerzijds door afgevaardigden van de ondernemingen voor uitzendarbeid en de gebruikers, anderzijds door afgevaardigden van de werknemers.

Het sociaal fonds wordt opgericht voor onbepaalde duur.