Kwartaalaangifte (buitenland)

Erkende uitzendbureaus die de verbindingspersoon bedoeld in artikel 7/2 van de wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan aangeduid hebben, krijgen op voorhand door het sociaal fonds een document toegestuurd dat zij dienen te gebruiken voor de kwartaalaangifte.

Zij dienen de prestaties te vermelden van hun uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn op het Belgisch grondgebied en waarvoor er geen bijdrageplicht aan de RSZ bestaat.

(bijvoorbeeld mensen die naar ons land zijn gedetacheerd en die vallen onder artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten).

De bijdragen worden gevorderd en geïnd door het sociaal fonds.

Vanaf het 3de kwartaal 2020 wordt de globale bijdrage op de brutolonen van de in België ter beschikking gestelde uitzendkrachten voor de financiering van de eindejaarspremie en de sociale voordelen, vastgesteld op 9,27 % (in plaats van 9,12% vanaf het 2de kwartaal 2016 tot en met het 2de kwartaal 2020).

Voor de uitzendkrachten-arbeiders worden de bijdragen berekend op het brutoloon aan 108 pct.

De uitzendbureaus die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124), dienen een bijdrage van 0,35 pct. te betalen op de brutolonen van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten tewerkgesteld onder het PC 124 .

Deze kwartaalaangifte gebeurt uitsluitend aan de hand van het formulier dat het Fonds hiervoor gebruikt (zie te downloaden formulieren) en moet per mail worden bezorgd  info@sfu-fsi.be.

In het kader van de nieuwe privacy wetgeving raden wij u aan om het EXCEL formulier dat u ons per trimester en per email stuurt, te encrypteren en vergrendelen met een sleutel.

Het wachtwoord voor deze Excel bestanden kan u ons per post of in een aparte mail bezorgen.

Als er gedurende het kwartaal geen enkele uitzendkracht is tewerkgesteld in België, dient het uitzendbureau de kwartaalaangifte te sturen aan het Fonds met de vermelding “NIHIL”.

De verschuldigde bijdragen moeten door het uitzendkantoor worden betaald vóór de laatste dag van de maand volgend op het betrokken trimester op het rekeningnummer BE82 7330 3444 8568, BIC: KREDBEBB van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Bijgevolg zijn de volgende data toepasselijk :

  • 30 april (bijdragen van het 1ste trimester)
  • 31 juli of 31 augustus (bijdragen van het 2de trimester).
  • 31 oktober (bijdragen verschuldigd voor het 3de trimester)
  • 31 januari (bijdragen verschuldigd voor het 4de trimester)

De vraag naar deze aangifte rechtvaardigt zich door de noodzaak aan toezicht en controle, door het Sociaal Fonds, op het legaal functioneren van de uitzendbureaus.

Deze aangiftes zijn noodzakelijk opdat het Sociaal Fonds zou beschikken over de informatie die nodig is om zijn opdrachten uit te voeren. 

Als het uitzendbureau alle lonen aangeeft ter hoogte van de RSZ moet de kwartaalaangifte niet worden ingevuld, maar wel teruggestuurd worden met de vermelding "RSZ". De verschuldigde bijdragen worden dan door het uitzendbureau betaald volgens dezelfde procedure als voor de binnenlandse uitzendbureaus (zie ‘inning bijdrage’).