Hulp aan uitzendkrachten voor het bekomen van een lening

Uitvoering van de cao van 12.09.2022 houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten - hulp aan uitzendkrachten voor het bekomen van een lening.

Voorwerp

Teneinde de uitzendkracht te helpen bij het bekomen van een lening bij een financiële instelling, zal het Sociaal Fonds vanaf 1 januari 2013 een attest afleveren aan de uitzendkracht die een aanvraag doet.

Rechthebbenden

De uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7.3° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijde-lijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Toekenningsvoorwaarden

Om dit attest te bekomen moet de uitzendkracht een totaal bereiken van 260 arbeidsdagen als uitzendkracht gedurende een referteperiode van 2 jaar,  waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten vóór de attestaanvraag.

De uitzendkracht die geen 260 arbeidsdagen als uitzendkracht heeft bereikt gedurende de re-ferteperiode van 2 jaar, zal een attest kunnen aanvragen voor het aantal dagen die hij/zij ge-durende de referteperiode in totaal heeft bereikt. Op die manier zal de uitzendkracht het attest van het Sociaal Fonds kunnen aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie hij/zij gewerkt heeft sinds het einde van de referteperiode.

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2022.
Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur en verstrijkt op 30 juni 2024.