Privacy

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

De website Fondsinterim.be  heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor de arbeiders, de bedienden en de werkgevers van de interim sector (paritair comité n° 322).

 

1. Bescherming van de persoonsgegevens

Fondsinterim.be is een website beheerd door het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten dat tot doel heeft:

 • het verlenen aan de werknemers van elk sociaal voordeel of het verlenen aan de werknemers en werkgevers van diensten die het voorwerp zijn van afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten; 
 • het verlenen aan de uitzendkrachten van voordelen van gelijke aard als deze die voorzien zijn in  artikelen 33,35 en 41 van de wet van 26 juni 2002 betreffende sluiting van ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002); 
 • het bevorderen van een geest van veiligheid op de werkplaatsen bij de uitzendbureaus en de gebruikers alsook bij hun vast personeel en bij hun uitzendkrachten, om de gezondheid en de fysieke integriteit van de werknemers te vrijwaren en hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren; 
 • het betalen aan de uitzendkrachten van een eindejaarspremie onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten; 
 • het bevorderen van initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen; 
 • het bevorderen van initiatieven inzake vorming.

Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd Sociaal Fonds voor Uitzendkracht gemachtigd door beraadslagingen van het  Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

 

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd ? 

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten zoals gedefinieerd in zijn statuten.

 

3. Wat is de wettelijke basis ?

De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens zijn:              

 • de wet van 7 januari 1958 betreffende  de Fondsen voor Bestaanszekerheid;  
 • de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank     voor Sociale Zekerheid;
 • het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de Fondsen voor Bestaanszekerheid betreft; 
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 20 juni 2017 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid" en vaststelling van de statuten ervan; 
 • de bijzondere Cao’s die de aard van de voordelen, de modaliteiten van toekenning en uitkering en de personen die ze kunnen genieten, bepalen;

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites :

Belgisch Staatsblad :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 322):

http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we ?        

 • uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);        
 • uw contactgegevens (bv: uw e-mail adres);       
 • uw loopbaangegevens als uitzendkracht : uw werkgever(s), uw salaris, uw aantal gepresteerde dagen en uren, uw aantal gelijkgestelde dagen, uw aantal ziekte dagen, …     
 • uw financiële en betalingsgegevens: schuldbemiddelaar, beslaglegger, gerechtsdeurwaarder,
 • uw rekeningnummer, …

 

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen ?           

 • uw persoonlijke gegevens: Rijksregister;  Van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.   
 • uw contactgegevens: Uzelf (via de formulieren van het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten).         
 • uw loopbaangegevens:  Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.           
 • uw financiële en betalingsgegevens: Uzelf (via de formulieren van het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten).

 

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 2 en 3 te verwezenlijken.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen.

 

7. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren ?     

 • De openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;        
 • Aan derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond);      
 • Aan derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacy commissie ( gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …).

Als uw persoonsgegevens gebruikt worden voor statistische doeleinden, dan worden de gegevens altijd geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat er op basis van deze gegevens niet kan worden overgegaan tot identificatie van de natuurlijke persoon.

 

8. Welke rechten hebt u ?

Bij de uitvoering van de opgelegde taken en opdrachten, respecteert het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten de wetgeving van de persoonlijke gegevensbescherming.

Binnen de grenzen van deze wetgeving heeft u het recht :       

 • op inzage van uw persoonsgegevens        
 • op vergetelheid of verbetering van uw persoonsgegevens;         
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;        
 • op bezwaar tegen de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens.

De contactpersoon voor de persoonlijke gegevensbescherming binnen het Sociaal Fonds (zie punt 11) kan u verder informeren en begeleiden bij uw vragen rond de uitoefening van uw rechten op persoonlijke gegevensbescherming.

 

9. Hoe kunt u een klacht indienen ? 

Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk schriftelijk contact op te nemen met de contactpersoon voor gegevensbescherming binnen het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten (zie punt 10). Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

 

10. Contactpersoon binnen het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten voor de persoonlijke gegevensbescherming:

Dienst Persoonlijke gegevensbescherming Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten

Havenlaan 86C  bus 330, 1000 Brussel

E-mail : privacy@sfu-fsi.be