Inning van de bijdragen

Procedure

De bijdrage voor de uitzendbedrijven bedraagt 9,77 % op de loonmassa (aan 108 % voor de arbeiders):

  • 9,27 % voor de sociale voordelen
  • 0,4 % voor vormingsinitiatieven (trekkingsrechten)
  • 0,1 % voor de risicogroepen

De bijdrage van 0,35 % ten laste van de uitzendbedrijven actief in de bouwsector wordt ook door het Sociaal Fonds geïnd.

De CAO vraagt de bijdragen te betalen zoals voorzien voor de RSZ, namelijk vóór de laatste dag van de maand volgend op het betrokken trimester.

Bijgevolg zijn de volgende data toepasselijk :

  • 30 april (bijdragen van het 1ste trimester)
  • 31 juli of 31 augustus (bijdragen van het 2de trimester).
  • 31 oktober (bijdragen verschuldigd voor het 3de trimester)
  • 31 januari (bijdragen verschuldigd voor het 4de trimester)

Wanneer de uitzendbedrijven hun bijdragen betalen via een sociaal secretariaat, worden, overeenkomstig de vigerende reglementering, bovenvermelde termijnen verlengd met 15 werkdagen.

De uitzendbedrijven die niet betalen via een Erkend Sociaal Secretariaat dienen dus te betalen op de hogervermelde data.

Het Fonds houdt rekening met het betalingsuitstel dat verleend wordt door de RSZ op voorwaarde uiteraard dat het hiervan in kennis wordt gesteld. Op basis van de analyse van het ingediende dossier behoudt het Sociaal Fonds zich het recht voor om dezelfde of een andere betalingstermijn toe te kennen of om geen betalingsuitstel toe te kennen.

De betaling gebeurt spontaan en uitsluitend op rekeningnummer BE82 7330 3444 8568 (BIC: KREDBEBB).

Het Sociaal Fonds zal de betaalde bedragen controleren op basis van de informatie inzake de loonmassa’s die het via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangt.

Het Sociaal Fonds vraagt de uitzendbedrijven hun RSZ-nummer en het betrokken trimester te vermelden (bijv. 12345678 2014/01) bij hun betaling!