Trekkingsrechten Vorming

Uitvoering van de CAO van 12/09/2022 betreffende het trekkingsrecht inzake opleiding voor de periode 2023-2024.

Belangrijke informatie met betrekking tot de vorming van uitzendkrachten onder contract !

Het addendum bij de CAO van 9 maart 2021 benadrukt dat de sociale partners alle middelen voor de vorming wensen te centraliseren naar het vormingsfonds TRAVI.

Vanaf 1 januari 2023 worden de dossiers van de trekkingsrechten behandeld door het Vormingsfonds TRAVI.

De modaliteiten tot uitoefening van dit trekkingsrecht blijven door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten vastgesteld. Het beschikbare budget van een refertejaar zal door het Sociaal Fonds berekend worden in de maand mei het jaar nadien. Het Sociaal Fonds zal, in samenwerking met Travi, in juli en augustus de dossiers nakijken die door de uitzendkantoren zijn ingevoerd via de tool TrainYourTemps. De goedgekeurde trekkingsrechten voor het refertejaar zullen vanaf september uitbetaald worden. Bij voorbeeld, het budget voor het refertejaar 2023 zal berekend worden in mei 2024, nagekeken in juli-augustus 2024 en gestort worden vanaf september 2024.

Omschrijving van de vormingsinspanning

Welke vorming ?

De uitzendkantoren hebben hierbij verschillende mogelijkheden.

Ofwel wordt de uitzendkracht opgeleid ‘on the job’ bij de gebruiker, ofwel richt het uitzendkantoor zelf een vorming in. Een tweede type bestaat er in dat de werkgever de uitzendkracht een externe vorming laat volgen (External Training).

Wanneer dient de vorming gevolgd te worden ?

De uitzendkracht dient de vorming te genieten tijdens de arbeidsuren, wat maakt dat hij/zij tijdens de vorming verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.
De werkgever dient het loon voor de uren/dagen vorming te betalen.
De vorming kan op elk moment van de opdracht genoten worden.

Plafonds

Elk uitzendkantoor mag een recuperatie van de kost van zijn vormingsinspanningen aanvragen tot het bedrag van zijn betaalde 0,40%-bijdrage op de loonmassa 2023 en 2024.

Er moet rekening gehouden worden met het bedrag van bijna € 2.000.000  per jaar voor de financiering  van collectieve initiatieven dat zal afgetrokken worden van het bedrag van de bijdragen.

Dit betekent dat, rekening houdend met het procentuele aandeel van het uitzendkantoor in de globale loonmassa, een gedeelte van het bedrag van de bijdragen bestemd zal zijn voor de financiering van deze € 2.000.0000.

De terugbetalingen worden maar verricht in de mate dat de bijdrage effectief aan het Sociaal Fonds werd betaald.

Bedrag van de teruggave

Uitgaande van de verschillende mogelijkheden die een uitzendwerkgever heeft om vorming aan te bieden, kan de kost van zijn vormingsinspanningen bestaan uit:

  • het loon van de uitzendkracht tijdens de vorming
  • de inrichtingskost van een door het uitzendkantoor georganiseerde vorming
  • de  kostprijs van een externe cursus bij een vormingsinstelling.

Een werkgever kan zijn kost als volgt recupereren, m.n.:

  • het uurloon, geplafonneerd tot € 12,70 bruto/uur x 1.5, met een maximum van € 152,90/dag
  • de kostprijs (op basis van factuurgegevens) van een externe cursus, ten belope van maximum € 248,60/dag

De maximale teruggave per vorming en per uitzendkracht kan nooit méér belopen dan € 2.310.

Uiteraard dient de reële kost van de vorming gestaafd te worden door bewijsdocumenten (loonstrook van de betrokken uitzendkracht en factuur van de vormingsinstelling met daarop de naam van de uitzendkracht).

Cumulatieverbod

De recuperatie van de kost van de vorming kan niet gecumuleerd worden - voor dezelfde vorming en dezelfde uitzendkracht - met de tewerkstellingspremie ten gunste van de risicogroepen (0,1%-bijdrage).

Inhoud van een aanvraagdossier tot recuperatie

Zoals hierboven vermeld worden de dossiers door de uitzendkantoren ingediend via de tool "TrainYourTemps" ontwikkeld door Travi.

Voor verdere informatie hieromtrent aarzel niet om de website van Travi te raadplegen.

Uiterste datum voor het indienen van de aanvraagdossiers

De dossiers mbt het refertejaar 2023 moeten ingediend worden vóór 30 juni 2024. De dossiers kunnen enkel betrekking hebben op vormingsinspanningen gedaan in de periode gaande van januari 2023 tot en met december 2023.