Bijkomende vergoeding ingeval van technische of economische werkloosheid

AUTOMATISCHE TOEKENNING EN BETALING VAN VERGOEDINGEN: uw rekeningnummer!


De bijkomende vergoedingen ingeval van economische of technische werkloosheid worden per trimester AUTOMATISCH toegekend en uitbetaald op voorwaarde dat wij op de hoogte zijn van uw rekeningnummer.

Indien u van rekeningnummer verandert, dient u ons het nieuwe rekeningnummer zo snel mogelijk schriftelijk (per mail, fax of brief) door te geven!

Uitvoering van de cao van 12.09.2022 houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten - bijkomende vergoeding in geval van technische of economische werkloosheid.

Voorwerp

In geval van technische of economische werkloosheid bij de gebruikende onderneming zoals bedoeld bij de artikelen 49 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, heeft de uitzendkracht, ten laste van het Sociaal Fonds, recht op een bijkomende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

De uitzendkracht heeft in geval van tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer, zoals  bedoeld in artikel 50 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ten laste van het sociaal fonds, recht op een bijkomende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen.

Een bijkomende vergoeding ten laste van het sociaal fonds bovenop de werkloosheidsuitkering is eveneens verschuldigd in geval van het tijdelijk en collectief stelsel van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld bij het artikel 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978).

Rechthebbenden

De uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7, 3° van genoemde wet van 24 juli 1987, die door de uitzendbureaus worden tewerkgesteld verder genoemd "de uitzendkracht".

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de uitzendkrachten-arbeiders die technisch of economisch werkloos worden terwijl zij in dienst zijn van een uitzendbedrijf dat erkend is om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124).

Bedrag van de bijkomende vergoeding

Vanaf 2024, bedraagt deze bijkomende vergoeding 4,70 EUR per werkdag die, omwille van de werkloosheid, niet werd gepresteerd en is verschuldigd tot het einde van de lopende arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Vanaf 1 januari 2024 zal deze bijkomende vergoeding op 1 januari geïndexeerd worden door een afgevlakte gezondheidsindex toe te passen die gebaseerd is op de maand november van het jaar dat voorafgaat aan de datum van indexatie en wordt gedeeld door het aanvangsindexcijfer van de maand november N-2, d.i. de maand november 2022 voor de indexering op 1 januari 2024.

Toekenningsvoorwaarden

Arbeiders:

a) op het ogenblik dat de technische of economische werkloosheid zich voordoet, gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;

b) genieten van werkloosheidsuitkeringen voor de werkdagen die niet gepresteerd werden omwille van de economische of technische werkloosheid.
 

Bedienden:

a) op het ogenblik dat de schorsing wegens gebrek aan werk wegens economische oorzaken zich voordoet, gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;

b) genieten van werkloosheidsuitkeringen voor de werkdagen die niet gepresteerd werden omwille van de schorsing wegens gebrek aan werk wegens economische oorzaken.


DE TOEKENNING GEBEURT AUTOMATISCH!

Fiscale en sociale aspecten

De bijkomende vergoeding voor technische of economische werkloosheid is onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % (Bijlage III bij het koninklijk besluit van 9 december 2021 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 88).

De bijkomende vergoeding voor technische of economische werkloosheid is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2022.
Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur en verstrijkt op 30 juni  2024.