CAO nr. 108

CAO nr.108: Mededelingen met motief

Op 16 juli 2013 werd binnen de Nationale Arbeidsraad de Collectieve Arbeidsovereenkomst 108 afgesloten betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid die de cao's 36 en 58 opheft.

Wenst u hierover meer informatie? Via deze link komt u op de website van de NAR waarop de CAO nr.108 te lezen is.

Deze CAO behoudt de voorwaarden van de vroegere CAO 36 en CAO 58, maar bevat ook andere bepalingen in verband met een vierde motief  "instroom" voor uitzendarbeid, de opeenvolgende dagcontracten (zie hieronder voor verdere details) en de informatieverstrekking en controle die uitgebreider wordt.

De CAO 108 voorziet dat, bij ontstentenis van een ondernemingsraad of van een vakbondsafvaardiging, de bestaande informatie procedure aan het Sociaal Fonds uitgebreid wordt met enkele gegevens.

In dit geval deelt het uitzendkantoor op maandelijkse basis en op elektronische wijze de volgende informatie mee aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten op het emailadres CAO-CCT108@federgon.be :

  • De naam en het adres van de gebruikers, het nummer van het paritair comité  waaronder ze ressorteren en hun KBO-nummer. 
  • Alle opdrachten, uitgesplitst per motief, met betrekking tot de periode met uitzondering van het motief vervanging van een vaste werknemer wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst. Ook het motief ‘instroom’ moet hieraan worden toegevoegd.

Dit moet uiterlijk op de 20e van de maand gebeuren die volgt op de maand waarin de uitzendkracht werd tewerkgesteld. 

Het excel bestand dat dient gebruikt te worden voor de maandelijkse mededelingen aan het Sociaal Fonds kunt u hier downloaden.

CAO nr. 108/2: Opeenvolgende dagcontracten

Op datum van 24 juli 2018 werd binnen de Nationale Arbeidsraad, na evaluatie van het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten, de CAO 108 aangepast (zie hierboven).  

Wenst u hierover meer informatie? Via deze link komt u op de website van de NAR waarop wijzigingen van de CAO nr.108/2 te lezen zijn.

Vanaf 1 oktober 2018 is het apart bestand voorzien voor de mededelingen betreffende de opeenvolgende dagcontracten gewijzigd.

Vanaf heden moeten volgende nieuwe gegevens medegedeeld worden aan het Sociaal Fonds.

Bij gebrek aan een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging bij de gebruiker, deelt het uitzendkantoor aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten de volgende gegevens over het afgelopen semester mee op het emailadres CAO-CCT108@federgon.be:

  • De naam en het adres van de gebruikers, het nummer van het paritair comité  waaronder ze ressorteren en hun KBO-nummer.
  • Het aantal opeenvolgende dagcontracten van het afgelopen semester.
  • Het aantal uitzendkrachten die met opeenvolgende dagcontracten het afgelopen semester aan het werk tewerkgesteld werden.

Dit moet uiterlijk aan het einde van de kalendermaand gebeuren die volgt op het semester waarin de uitzendkracht werd tewerkgesteld met opeenvolgende dagcontracten. 

Deze nieuwe bepalingen treden in kracht op 1 oktober 2018.

De eerste informatiestrekking aan het Sociaal Fonds betreft het vierde trimester 2018 en dient ten laatste op 31 januari 2019 medegedeeld te worden.

De daarop volgende mededelingen moeten op volgende data doorgegeven worden :

  • Gegevens betreffende de opeenvolgende dagcontracten van het eerste semester moeten ten laatste op 31/07 medegedeeld worden aan het Sociaal Fonds.   
  • Gegevens betreffende de opeenvolgende dagcontracten van het tweede semester moeten ten laatste op 31/01 medegedeeld worden aan het Sociaal Fonds.

Het excel bestand dat dient gebruikt te worden voor de mededelingen aan het Sociaal Fonds met betrekking tot de opeenvolgende dagcontracten kunt u hier downloaden.