Tewerkstellingspremies Risicogroepen

Uitvoering van de CAO's van 09/11/2021 en van 01/02/2022 inzake tewerkstellingspremies risicogroepen (periode 2021-2022).

De doelgroepen

a) De langdurig werklozen

Werkzoekenden die, gedurende de 6 maanden die aan hun indienstneming voorafgaan, zonder onderbreking werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten voor alle dagen van de week.

b) De laaggeschoolde werklozen

Werklozen, ouder dan 18 jaar en jonger dan 26 jaar, die minstens 1 dag werkloos zijn en geen houder zijn van:

 • hetzij een diploma van universitair onderwijs
 • hetzij een diploma of een getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of het korte type
 • hetzij een getuigschrift van het hoger algemeen of technisch secundair onderwijs.

c) De personen met een beperking

Werkzoekende mindervaliden die, op het ogenblik van hun indienstneming, bij het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden (of bij één van zijn rechtsopvolgers) zijn ingeschreven.

d) De deeltijds leerplichtigen

Werkzoekenden van minder dan 18 jaar die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en het secundair onderwijs met volledig leerplan niet meer volgen.

e) De herintreders

Werkzoekenden die tegelijk aan volgende voorwaarden voldoen :

 1. minstens 24 jaar zijn op 1/1/2021.
 2. geen werkloosheids- of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten hebben gedurende de periode van 3 jaar die de indienstneming voorafgaat.
 3. geen beroepsactiviteit verricht hebben gedurende de periode van 3 jaar die de indienstneming voorafgaat.
 4. vóór de in 2) en 3) bedoelde periode van 3 jaar hun beroepsaktiviteit onderbroken hebben ofwel nooit een dergelijke activiteit begonnen zijn.

f) De bestaansminimumtrekkers

Werkzoekenden die op het ogenblik van hun indienstneming sinds minstens 3 maanden zonder onderbreking het leefloon ontvangen.

g) De oudere werklozen

Werkzoekenden, ouder dan 44 jaar, die minstens één dag werkloos zijn en geen houder zijn van:

 • hetzij een diploma van het universitair onderwijs
 • hetzij een diploma of een getuigschrift van het hoger niet-universitair
 • onderwijs van het korte of het lange type

h) De migranten

De persoon die niet de nationaliteit bezit van een Staat die deel uitmaakt van de Europese Unie.

i) De niet-werkende jongeren

 • De niet-werkende en de jongeren die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.
 • Jongeren met een verminderde arbeidsongeschiktheid.

Met jongeren wordt bedoeld degenen die nog geen 26 jaar zijn

Tewerkstellingspremies

Risicogroepen die aanleiding kunnen geven tot de premie

De categorieën a, b, c, d, e, f, g, h en i.

Voorwaarden

Tewerkstelling gedurende minstens 45 RSZ-dagen (5-dagenstelsel) tussen 1/1/2021 en 31/12/2022.

Bedrag van de premie

De tewerkstellingspremie bedraagt € 1.200 voor de groepen van a tot h.

Voor de groep i bedraagt de premie € 2.000.

Plafonds

Elk uitzendkantoor mag tewerkstellingspremies aanvragen voor het bedrag van zijn betaalde bijdrage van 0,10% op de loonmassa 2021-2022.

 • Vanaf 1 januari 2013 moeten de werkgevers gebonden door een sectorale cao inzake risicogroepen verplicht 0,05% van de loonmassa (de helft van de 0,10% bijdrage) aanwenden voor specifiek bepaalde risicogroepen namelijk de jongeren bepaald in de groep i.
 • De overige 0,05% van de 0,10% bijdrage kan tenslotte worden aangewend voor de reeds in de sector bestaande categorieën risicogroepen namelijk de groepen a tot h.

Deze premies worden slechts uitgekeerd in de mate dat de bijdrage effectief aan het Fonds werd betaald.

Documenten ter staving van het feit dat de uitzendkracht tot een bepaalde risicogroep behoort

a) Langdurig werklozen

Document C63, behoorlijk ingevuld en ondertekend door onder meer het gewestelijk werkloosheidsbureau (RVA).
In rubriek I (in te vullen door de werkgever) dient u te vermelden dat het document dient voor de toepassing van "de CAO van 09/11/2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (langdurig werklozen - minstens 6 maanden uitkeringsgerechtigd)"

b) Laaggeschoolde werklozen

Uittreksel ECARO of bewijs volgens keuze van de groep.

c) Personen met een beperking

Attest af te geven door VAPH, AVIQ of PHARE.

d) Deeltijds leerplichtigen

Attest af te geven door de school waar zij de lessen volgen.

e) Herintreders

Verklaring op eer van de uitzendkrachten

f) Bestaansminimumtrekkers

Attest af te geven door het OCMW.

g) Oudere werklozen

Uittreksel ECARO of bewijs volgens keuze van de groep.

h) Migranten

Een kopie van de identiteitskaart van de betrokkene.

i) De niet-werkende jongeren

Document C63, behoorlijk ingevuld en ondertekend door onder meer het gewestelijk werkloosheidsbureau (RVA) of bewijs volgens keuze van de groep.

In rubriek I (in te vullen door de werkgever) dient u te vermelden dat het document dient voor de toepassing van "de CAO van 09/11/2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (de niet-werkende en de jongeren die sinds minder dan één jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding)"

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Wij aanvaarden de loonfiche of individuele fiche als document ter staving van de minimale tewerkstelling van 45 RSZ-dagen.

De formulieren in bijlage mogen gefotocopieerd worden in het aantal benodigde exemplaren.

Uit alle documenten waarvan sprake onder punt V moet blijken dat de uitzendkrachten beantwoorden aan de criteria van hun categorie, zoals opgesomd onder punt I.

Aanvraagformulieren zonder de vermelding van het nationaal nummer (of bij gebrek hieraan, de geboortedatum) bij de indentiteit van de uitzendkracht, worden geweigerd.

Uiterste datum voor het indienen van de dossiers

Alle dossiers moeten worden ingediend vóór 30 juni 2023.