Uitspraak in grondwettelijk arrest rond de flexi-jobs

Het Grondwettelijk Hof heeft op 28 september 2017 haar arrest uitgesproken betreffende de Flexi-Jobs en heeft de wettelijkheid ervan bevestigd.

Het Hof heeft onder andere redelijk beschouwd dat het Flexi-loon uitgesloten is van het begrip “loon”. Deze beslissing impliceert dat er geen basis is voor de berekening van RSZ bijdragen noch voor andere bijdragen.

Concreet, betekent dit dat de Flexi-jobs uitzendkrachten geen recht hebben op een eindejaarspremie van het Sociaal fonds voor Uitzendkrachten en dat de uitzendbedrijven geen bijdragen aan het Sociaal fonds moeten betalen op de Flexi-jobs uitzendkrachten.

In afwachting van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof konden de uitzendbedrijven ofwel hun bijdragen op de Flexi-jobs verder betalen aan het Sociaal fonds ofwel deze bijdragen in reserve houden. Bovendien zijn er op basis van de bijdragen die zijn betaald door de uitzendbedrijven eindejaarspremies 2016 toegekend aan Flexi-jobbers voor de referteperiode vanaf 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.

Gezien dit arrest tot vervolg heeft dat er geen recht bestaat op een eindejaarspremie voor de Flexi-jobbers, zal het Sociaal fonds aan de uitzendbedrijven de bijdragen voor de Flexi-jobs uitzendkrachten die betaald zijn vanaf het derde kwartaal 2016 terugbetalen. De onterecht toegekende eindejaarspremies zullen niet worden teruggeëist.